Ledighetsansökan

Skriv ut | Senast uppdaterad: 2017-03-09
Närvaron på lektioner är viktig! Både för att du som elev ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll på bästa sätt, och för att läraren skall kunna hjälpa dig i din kunskapsutveckling. För SGY gäller följande rutiner vid ledighetsansökan.

Rutiner vid Sågbäcksgymnasiet

 

  • För ledighet upp till tre dagar kan mentor bevilja ledighet.
  • För övrig ledighet kan rektor bevilja ledighet.

Skolledningen på SGY är mycket restriktiv med att bevilja ledigheter. Inga ledigheter beviljas, t.ex. för semesterresor under skolåret.

 

För all ledighet gäller att:

 

  • Du måste själv ta ansvar för att ta igen förlorade kursmoment.
  • Skolan ger inte ersättningstid eller ersättningsexaminationer för förlorad tid eller examinationer.
  • Det är ditt ansvar, vid frånvaro att se till att undervisande lärare har underlag för betygsättningen - prövning sker endast på hela kurser betygsatta med F vid särskilda prövningstillfällen.
  • Om ledighet inte beviljas och du eller din vårdnadshavare ändå fattar beslut om frånvaro kommer ogiltig frånvaro att registreras. OBS! Omfattande frånvaro kan resultera i indragna studiemedel från CSN.

 

Gymnasieförordningen 6 kap. 20 § anger att "Rektorn eller den rektorn bestämmer får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter".